Fammed.sk@cpird.in.th
Tel.074-330189 ต่อ 5000

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


แพทย์ประจำแผนก

รายนามแพทย์ประจำแผนกเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสงขลา

อ่านต่อ...

Download

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆของแผนก

อ่านต่อ...

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

อ่านต่อ...

เครือข่ายการฝึกอบรม

เครือข่ายการฝึกอบรมของโรงพยาบาลสงขลา

อ่านต่อ...

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1

More details
ภาพบรรยากาศกิจกรรมฉีดวัคซีน COVID-19

ภาพบรรยากาศกิจกรรมฉีดวัคซีน COVID-19

More details
เปิดรับสมัตรแพทย์ประจำบ้าน 2562

เปิดรับสมัตรแพทย์ประจำบ้าน 2562

More details
เปิดรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

เปิดรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

More details